درباره ی تشک ویستر

کارخانجات تولیدی و صنعتی ویستر، انواع محصولات در گستره صنایع چوبی را با دقتی کم نظیر در فرایند طراحی و تولید به بازار عرضه می نماید. این مجموعه با تکیه بر توان متخصصان و اساتید کشورمان و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و مواد اولیه مرغوب کالایی با کیفیت را متناسب با نیاز مصرف کنندگان تولید نموده است.

لیست قیمت تشک ویستر 1402

ردیفمحصولقیمت اصلی(تومان) قیمت با تخفیف ۱۷%گارانتی
۱تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۹۰۶/۵۹۷/۰۰۰۵/۴۷۵/۰۰۰۷ سال
۲تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۱۰۰۷/۵۲۹/۰۰۰۶/۲۴۹/۰۰۰۷ سال
۳تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۱۲۰۸/۶۱۵/۰۰۰۷/۱۵۰/۰۰۰۷ سال
۴تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۱۴۰۹/۸۵۷/۰۰۰۸/۱۸۱/۰۰۰۷ سال
۵تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۱۶۰۱۱/۲۵۴/۰۰۰۹/۳۴۰/۰۰۰۷ سال
۶تشک ویستر مدل آوین نوین سایز ۲۰۰×۱۸۰۱۲/۸۰۷/۰۰۰۱۰/۶۲۹/۰۰۰۷ سال
۷تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۹۰۲۰/۴۵۲/۰۰۰۱۶/۹۷۵/۰۰۰۸ سال
۸تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۱۰۰۲۲/۷۶۷/۰۰۰۱۸/۸۹۶/۰۰۰۸ سال
۹تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۱۲۰۲۷/۳۲۰/۰۰۰۲۲/۶۷۵/۰۰۰۸ سال
۱۰تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۱۴۰۳۱/۸۸۹/۰۰۰۲۶/۴۶۷/۰۰۰۸ سال
۱۱تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۱۶۰۳۶/۴۵۰/۰۰۰۳۰/۲۵۳/۰۰۰۸ سال
۱۲تشک ویستر مدل کرون ویستر سایز ۲۰۰×۱۸۰۴۱/۰۷۰/۰۰۰۳۴/۰۸۸/۰۰۰۸ سال
۱۳ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۹۰۴/۹۴۴/۰۰۰۴/۱۰۳/۰۰۰۶ سال
۱۴ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۱۰۰۵/۴۷۳/۰۰۰۴/۵۴۲/۰۰۰۶ سال
۱۵ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۱۲۰۶/۶۰۱/۰۰۰۵/۴۷۸/۰۰۰۶ سال
۱۶ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۱۴۰۷/۶۶۱/۰۰۰۶/۳۵۸/۰۰۰۶ سال
۱۷ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۱۶۰۸/۷۲۱/۰۰۰۷/۲۳۸/۰۰۰۶ سال
۱۸ تشک ویستر مدل جیوا سایز ۲۰۰×۱۸۰۹/۹۲۶/۰۰۰۸/۲۳۸/۰۰۰۶ سال
۱۹تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۹۰۱۰/۷۳۱/۰۰۰۸/۹۰۶/۰۰۰۷ سال
۲۰تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۱۰۰۱۱/۹۲۵/۰۰۰۹/۸۹۸/۰۰۰۷ سال
۲۱تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۱۲۰۱۴/۳۳۷/۰۰۰۱۱/۸۹۹/۰۰۰۷ سال
۲۲تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۱۴۰۱۶/۶۹۸/۰۰۰۱۳/۸۵۹/۰۰۰۷ سال
۲۳تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۱۶۰۱۹/۰۷۷/۰۰۰۱۵/۸۳۳/۰۰۰۷ سال
۲۴تشک ویستر مدل ویسکو ویستر سایز ۲۰۰×۱۸۰۲۱/۴۶۳/۰۰۰۱۷/۸۱۴/۰۰۰۷ سال
۲۵تشک ویستر مدل مارینا سایز ۱۳۰×۷۰۲/۵۷۲/۰۰۰۲/۱۳۴/۰۰۰۵ سال
۲۶تشک ویستر مدل مارینا سایز ۱۸۰×۸۰۳/۶۵۰/۰۰۰۳/۰۲۹/۰۰۰۵ سال
۲۷تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۹۰۴/۱۲۸/۰۰۰۳/۴۲۶/۰۰۰۵ سال
۲۸تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۱۰۰۴/۵۷۳/۰۰۰۳/۷۹۵/۰۰۰۵ سال
۲۹تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۱۲۰۵/۵۳۱/۰۰۰۴/۵۹۰/۰۰۰۵ سال
۳۰تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۱۴۰۶/۴۱۰/۰۰۰۵/۳۲۰/۰۰۰۵ سال
۳۱تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۱۶۰۷/۳۷۹/۰۰۰۶/۱۲۴/۰۰۰۵ سال
۳۲تشک ویستر مدل مارینا سایز ۲۰۰×۱۸۰۸/۲۵۷/۰۰۰۶/۸۵۳/۰۰۰۵ سال
۳۳تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۹۰۷/۱۱۳/۰۰۰۵/۹۰۳/۰۰۰۷ سال
۳۴تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۱۰۰۷/۷۴۲/۰۰۰۶/۴۲۵/۰۰۰۷ سال
۳۵تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۱۲۰۹/۴۰۱/۰۰۰۷/۸۰۲/۰۰۰۷ سال
۳۶تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۱۴۰۱۰/۹۵۰/۰۰۰۹/۰۸۸/۰۰۰۷ سال
۳۷تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۱۶۰۱۲/۴۵۷/۰۰۰۱۰/۳۳۹/۰۰۰۷ سال
۳۸تشک ویستر مدل دکتر ویستر سایز ۲۰۰×۱۸۰۱۳/۹۶۶/۰۰۰۱۱/۵۹۱/۰۰۰۷ سال
۳۹تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۹۰۵/۱۱۷/۰۰۰۴/۲۴۷/۰۰۰۲ سال
۴۰تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۱۰۰۵/۷۰۵/۰۰۰۴/۷۳۵/۰۰۰۲ سال
۴۱تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۱۲۰۶/۷۹۳/۰۰۰۵/۶۳۸/۰۰۰۲ سال
۴۲تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۱۴۰۷/۹۲۶/۰۰۰۶/۵۷۸/۰۰۰۲ سال
۴۳تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۱۶۰۹/۱۰۲/۰۰۰۷/۵۵۴/۰۰۰۲ سال
۴۴تشک ویستر مدل هورداپدیک سایز ۲۰۰×۱۸۰۱۰/۲۰۵/۰۰۰۸/۴۷۰/۰۰۰۲ سال
۴۵تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۹۰۷/۰۲۸/۰۰۰۵/۸۳۳/۰۰۰۷ سال
۴۶تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۱۰۰۷/۷۴۲/۰۰۰۶/۴۲۵/۰۰۰۷ سال
۴۷تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۱۲۰۹/۴۰۱/۰۰۰۷/۸۰۲/۰۰۰۷ سال
۴۸تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۱۴۰۱۰/۹۵۰/۰۰۰۹/۰۸۸/۰۰۰۷ سال
۴۹تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۱۶۰۱۲/۴۵۷/۰۰۰۱۰/۳۳۴/۰۰۰۷ سال
۵۰تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز ۲۰۰×۱۸۰۱۳/۹۶۶/۰۰۰۱۱/۵۹۱/۰۰۰۷ سال
۵۱تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۹۰۱۱/۰۱۳/۰۰۰۹/۱۴۰/۰۰۰۷ سال
۵۲تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۱۰۰۱۲/۲۳۷/۰۰۰۱۰/۱۵۶/۰۰۰۷ سال
۵۳تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۱۲۰۱۴/۷۱۳/۰۰۰۱۲/۲۱۱/۰۰۰۷ سال
۵۴تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۱۴۰۱۷/۱۳۷/۰۰۰۱۴/۲۲۳/۰۰۰۷ سال
۵۵تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۱۶۰۱۹/۵۳۴/۰۰۰۱۶/۲۱۳/۰۰۰۷ سال
۵۶تشک ویستر مدل ویس پاکت سایز ۲۰۰×۱۸۰۲۲/۰۲۶/۰۰۰۱۸/۲۸۱/۰۰۰۷ سال
۵۷تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۹۰۳/۴۱۶/۰۰۰۲/۸۳۵/۰۰۰۴ سال
۵۸تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۱۰۰۳/۸۴۲/۰۰۰۳/۱۸۸/۰۰۰۴ سال
۵۹تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۱۲۰۴/۵۸۱/۰۰۰۳/۸۰۲/۰۰۰۴ سال
۶۰تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۱۴۰۵/۳۴۳/۰۰۰۴/۴۳۴/۰۰۰۴ سال
۶۱تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۱۶۰۶/۰۹۴/۰۰۰۵/۰۵۸/۰۰۰۴ سال
۶۲تشک ویستر مدل ناژین سایز ۲۰۰×۱۸۰۶/۷۹۵/۰۰۰۵/۶۳۹/۰۰۰۴ سال

خرید تشک ویستر

از اهداف اساسی این شرکت ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به هموطنان گرامی می باشد. که موفقیت در اخذ نشان استاندارد ملی ایران از سوی سازمان ملی استاندارد ایران گواهی بر رویه پیش رو گرفته توسط این مجموعه است. شرکت ویستر با توان تولیدی بالای خود، انقلابی در صنعت تولید تشک در ایران محسوب می شود. استفاده از جدیدترین و باکیفیت ترین مواد اولیه. همراه با دانش فنی روز جهان در مجموعه تولیدی ویستر، راحتی غیر قابل توصیفی را بر بالین شما می آورد.

مجموعه کالای خواب تشکچه با سالها تجربه در زمینه تولید و فروش کالای خواب،این امکان را برای شما فراهم نموده است تا با مشاهده لیست قیمت تشک ویستر، و مقایسه متریال و ساخت انواع آنها اقدام به خرید مناسب خود نمایید.

تشک ویسترتشک ویسترتشک ویستر